Click to listen highlighted text!

Państwowe Ognisko Baletowe

Do góry

DO POWIATOWEGO OGNISKA
BALETOWEGO im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu

  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla uczniów i rodziców

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu, ul. Franciszkańska 2, 37-500 Jarosław, tel. 16 6214419, e-mail: ogniskobaletowe@op.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Zdzisław Maziarek, z którym można się kontaktować telefonicznie: 16 6214419, lub e-mailowo: ogniskobaletowe@op.pl
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego zgodnie z art. 142 ustawy z dnia 14 grudnia 2076 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych,
  4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania w oparciu o odrębną umowę.
  5. Dane przechowywane będą przez okres ustalany odrębnie dla każdego celu przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt,
  6. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

  OŚWIADCZENIA

  Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Klauzulą informacyjną (RODO), Statutem POB oraz Regulaminem oceniania.
  W przypadku przyjęcia mojego dziecka do Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu będę aktywnie współpracować z placówką w procesie wychowawczym i dydaktycznym, uczestniczyć w wywiadówkach i spotkaniach.

  (opcjonalne) Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z art. 6 ust.1 lit. a i art. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i osiągnięć mojego dziecka dla celów promocyjnych przez Powiatowe Ognisko Baletowe im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu, z siedzibą przy ul Franciszkańskiej 2; 37-500 Jarosław

  Zadbam, aby moje dziecko ściśle przestrzegało obowiązujących w placówce uregulowań prawnych, zobowiązując się do finansowej odpowiedzialności za wszelkie straty materialne wyrządzone przez moje dziecko w trakcie nauki w POB w Jarosławiu.

  Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych lub oświadczeń.

  Skip to content Click to listen highlighted text!