Click to listen highlighted text!

Państwowe Ognisko Baletowe

Do góry

Historia Państwowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej sięga roku 1950, kiedy to powstało Ognisko Choreograficzne. Założycielką i pedagogiem była nieżyjąca już Lidia Nartowska – wielka entuzjastka tańca, przyjaciel dzieci i młodzieży, autor wielu książek tanecznych, nagrodzona wieloma odznaczeniami państwowymi.

Przełomową datą w dziejach placówki był dzień 1 kwietnia 1951 r. W tym dniu Ognisko Choreograficzne zostało upaństwowione i przyjęło nazwę Państwowe Ognisko Baletowe, a 21 października 1995 r. imię założycielki – Lidii Nartowskiej.

Nauka w Ognisku prowadzona jest w cyklu czteroletnim o specjalnościach:

 • taniec ludowy
 • taniec charakterystyczny
 • zabawy ruchowe
 • rytmika
 • umuzykalnienie
 • wiadomości o tańcu
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Ognisko propaguje, w szczególności tańce ludowe i narodowe oraz formy estradowe i tańce towarzyskie w formie użytkowej.

Po zakończeniu edukacji najzdolniejsi absolwenci przechodzą do zespołów artystycznych, posiadających bogaty repertuar w/w tańców.

Placówka jest prowadzona przez Radę Powiatu Jarosławskiego, pod nadzorem pedagogicznym Ministra Kultury.

1. Powiatowe Ognisko Baletowe jest placówką publiczną prowadzoną przez Radę Powiatu Jarosławskiego pod nadzorem pedagogicznym Ministra Kultury.

2. Cele i zadania placówki.
Placówka prowadzi działalność kulturalno – oświatową w zakresie tańca.
Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz resortowych aktach prawnych wydanych na jej podstawie:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla uzyskania zaświadczenia ukończeniu kształcenia w placówce,
 • rozbudza i rozwija podstawowe zdolności taneczne,
 • przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
 • oddziaływuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury,
 • wyszukuje talenty taneczne i stanowi bazę rekrutacyjną dla szkół baletowych,
 • organizuje poradnictwo taneczne dla terenu,
 • sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie placówki, podczas wycieczek szkolnych, koncertów, popisów.

Cele, o których mowa wyżej realizowane są poprzez:

 • prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania,
 • kształtowanie patriotycznych i humanistycznych postaw uczniów, poszanowania tradycji i norm społecznego współżycia,
 • wyrabianie wrażliwości emocjonalnej i estetycznej poprzez koncerty, przeglądy,
 • popisy,
 • przekazanie uczniowi niezbędnej wiedzy z zakresu przedmiotów artystycznych,
 • organizowanie, przynajmniej raz w roku, imprez prezentujących osiągnięcia wszystkich uczniów, takich jak: koncerty, popisy roczne,
 • udział w przeglądach i festiwalach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej.

Placówka prowadzi kształcenie w specjalności : taniec ludowy, technika taneczna, taniec charakterystyczny, zabawy ruchowe, umuzykalnienie, rytmika, wiadomości o tańcu.

Skip to content Click to listen highlighted text!