Click to listen highlighted text!

Państwowe Ognisko Baletowe

Do góry

 

 


Raport o dostępności


Deklaracja dostępności BiP


——————–

 


Polityka prywatności Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu
Adres strony internetowej Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu; ogniskobaletowe@op.pl
Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz.U.2019.1781).
Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.
Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies – ciasteczek (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.
Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.
Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu

Powiatowe Ognisko Baletowe im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://www.ogniskobaletowe-jaroslaw.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu
Data publikacji strony internetowej:…………………..
Data ostatniej aktualizacji……………….- zmiany strukturalne. Strona aktualizowana na bieżąco, systematycznie wprowadzane są nowe informacje dotyczące organizacji pracy placówki.
Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
W dniu 15.09.2020 roku dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony  internetowej http://checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona podmiotowa Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu – http://www.ogniskobaletowe-jaroslaw.pl/ – spełnia wymagania w 94,31 %.
Oświadczenie sporządzono dnia 15.09.2020 r.
Wyłączenia:
– filmy i materiały opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, 
– niektóre dokumenty nietekstowe (fotografie, grafiki, rysunki) nie posiadają tekstu alternatywnego,
– nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– strona zawiera linki do nagrań audio/video, zamieszczonych na platformie youtube, dla nagrań brak napisów rozszerzonych oraz alternatywy w postaci tekstu,
– strona zawiera materiały w postaci skanów dokumentów – w formie plików pdf lub graficznych, przekazanych do publikacji przez podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa. Treści te nie zostały wytworzone ani nabyte przez Powiatowe Ognisko Baletowe im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu
– strona zawiera materiały w postaci skanów dokumentów  – w formie plików pdf lub graficznych,   wytworzonych przez Powiatowe Ognisko Baletowe im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu opublikowanych na podstawie przepisów prawa.
Informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny, bez wyrównywania tekstów do marginesów, z wykorzystaniem czcionki bezszeryfowej.
 Serwis został zbudowany w oparciu o „Responsive Web Design” (RWD). Oznacza to, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach mobilnych takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.
Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Odnośniki  i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu.
Menu boczne lewe zawiera łącza – skróty (ujęte w formie linków) do ostatnich wpisów oraz  informacji o dużej istotności. Linki główne zawierają elementy podmenu kierujące do dalszej zawartości strony internetowej.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu, adres poczty elektronicznej : ogniskobaletowe@op.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 16 621 4419. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba składająca wniosek zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, przedstawienia kserokopii dokumentu, wysłania dokumentu w formie papierowej, itp. Żądania udostępnienia cyfrowego, zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy należy kierować drogą pocztową, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail ogniskobaletowe@op.pl Adres korespondencyjny: Powiatowe Ognisko Baletowe im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu, ul. Franciszkańska 2, 37-500 Jarosław.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony podmiotowej BIP Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skarga rozpatrywana jest przez podmiot, który odmówił zapewnienia dostępności cyfrowej w terminie miesiąca od jej otrzymania. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony www.rpo.gov.pl
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
INFOLINIA 800 676 676
poniedziałki 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00

DANE TELEADRESOWE

Powiatowe Ognisko Baletowe im. Lidii Nartowskiej
ul. Franciszkańska 2
37-500 Jarosław,
telefon: 166214419
fax: 166214419
e-mail: ogniskobaletowe@op.pl

Dostępność architektoniczna:
Siedziba Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu:
ul. Franciszkańska 2
37-500 Jarosław 
Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Franciszkańskiej 2 w budynku najmowanym od Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu
 
Budynek szkolny spełnia następujące wymogi dostępności architektonicznej, informacyjnej
i komunikacyjnej:
– przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych,
– w budynku zainstalowano windę,
– zapewniono wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich poprzez usytuowanie pochylni podjazdowej przy wejściu,
– w holu głównym budynku umieszczono tablicę informacyjną dotyczące rozkładu pomieszczeń w budynku,
– na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

–  w budynku oznaczono drogi ewakuacyjne, prowadzone są regularne szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji, 
– dla osób z dysfunkcjami ruchu, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze
 
– w holu głównym budynku umieszczono tablicę informacyjną dotyczące rozkładu pomieszczeń
w budynku,
– znajdujące się na parterze budynku korytarze oraz pomieszczenia administracyjne , edukacyjne i rehabilitacyjne dostępne są dla osób z dysfunkcjami ruchowymi, poruszającymi


WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM OGNISKU BALETOWYM IM. LIDII NARTOWSKIEJ W JAROSŁAWIU
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS COV – 2
1.Do placówki może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub innych charakterystycznych dla zarażenia COVID-19 oraz którego domownicy nie przebywają na kwarantannie .

2.Uczniowie mogą być przyprowadzani do placówki i z niej odbierani przez rodziców lub opiekunów bez objawów chorobowych.
Rodzice lub opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić na teren placówki przy zachowaniu następujących zasad:
– z dziećmi wchodzi jeden rodzic lub opiekun
– utrzymany zostaje stały dystans od innych osób minimum 1,5 m
– rodzice lub opiekunowie mają maseczki ochronne osłaniające nos i usta
– do budynku wchodzą jedynie dzieci z rodzicami klas pierwszych i zerówki .

3.Przy wejściu do placówki oraz na sali znajduje się płyn dezynfekujący do rąk – wszystkie osoby wchodzące do mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz nałożenia maseczki ochronnej.
4.Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem – po zajęciach i korzystaniu z toalety, w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
5.Obowiązuje całkowity zakaz jedzenia na terenie placówki, napoje można spożywać wyłącznie z podpisanej, osobistej butelki / bidonu.
6.Sale, toalety i wszystkie powierzchnie (podłoga, blaty, klamki itp.), lub wyposażenie z których korzystają uczestnicy zajęć będą w przerwach między zajęciami dezynfekowane, a sale wietrzone.
7.Pracownicy placówki mający kontakt z rodzicem lub opiekunem będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
8.Między zajęciami poszczególnych grup będą zapewnione 15 minutowe przerwy, aby ograniczyć kontakt między grupami oraz przygotować salę do następnych zajęć.
9.Ćwiczenia podczas zajęć będą odbywały się z zachowaniem bezpiecznej odległości społecznej. Podczas zajęć na sali tancerze nie mają obowiązku noszenia maseczki.
10.Obowiązuje absolutny zakaz ćwiczenia boso i w skarpetkach oraz w rozpuszczonych włosach. Uczestnicy zajęć muszą mieć odpowiednie obuwie zamienne (baletki, buty, obuwie sportowe miękkie) oraz włosy związane w koka.
11.Uczniowie w czasie zajęć mogą korzystać tylko z własnych przyborów. Nie mogą wymieniać się przyborami między sobą.
12.Zabrania się gromadzenia uczniów na korytarzach i klatkach schodowych . Podczas przerw wychodzą na zewnątrz budynku lub w przypadku niesprzyjającej pogody pozostają pod opieką nauczyciela w swoich klasach.
13.Kontakt rodziców z nauczycielami powinien odbywać się za pomocą telefonu osobisty kontakt powinien być ograniczony do minimum.
14.Dopuszcza się organizację popisów i koncertów z udziałem ograniczonej ilości publiczności i z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
15.Wszystkie zebrania organizowane są w pomieszczeniach umożliwiających zachowanie dystansu minimum 1,5 m oraz przy użyciu maseczek.
16.Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.


 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godz.17.00.

30 maja 2017 na Sesji Rady Powiatu

Zarząd Powiatu negocjacje w tej sprawie toczył od 6 miesięcy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, obecnym właścicielem budynku. W ich wyniku udało się ustalić kwotę sprzedaży w wysokości 550 tys. złotych, co zdaniem Tadeusza Chrzana, starosty jarosławskiego jest sukcesem, biorąc pod uwagę kwotę wyjściową, którą zaproponowała Fundacja na początku rozmów (1,2 mln złotych) oraz ceny rynkowe podobnych nieruchomości. – W tym przypadku liczy się jednak to, że ten budynek to dziedzictwo Ziemi Jarosławskiej, o który należy zadbać, bo to nasz obowiązek, byśmy po sobie zostawili coś dla przyszłych pokoleń – tłumaczył swoje stanowisko Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. – Zakup zostanie dokonany z przeznaczeniem na siedzibę dla Powiatowego Ogniska Baletowego, wartości samej w sobie i ważnego elementu jarosławskiej historii. Chcemy nawiązywać do chlubnych tradycji POB, jeszcze z czasów prof. Lidii Nartowskiej oraz umożliwić młodzieży realizację ich pasji, w jak najbardziej profesjonalnych warunkach.

Po wyrażeniu zgody na zakup przez radnych powiatowych, następnym elementem będzie finalizacja umowy oraz pozyskanie pieniędzy na remont przyszłej siedziby Powiatowego Ogniska Baletowego. – Sam zakup to bardzo duże obciążenie dla budżetu powiatowego, dlatego by myśleć o remoncie musimy pozyskać pieniądze ze źródeł zewnętrznych – mówił podczas sesji starosta. – Mowa choćby o pieniądzach z funduszy unijnych czy konserwatora zabytków bądź ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego. Pierwszym krokiem jest jednak zakup samego budynku.

informacja ze strony starostwa powiatowego z dnia 31 lipca 2017

Budynek przy ulicy Tarnowskiego w Jarosławiu, gdzie przed II wojną światową mieściła się siedziba stowarzyszenia „Jad Charuzim”, a po wojnie m.in. ognisko baletowe i biblioteka publiczna jest już oficjalnie własnością Powiatu Jarosławskiego. Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski wraz z wicestarostą Józefem Szkołą oraz Agnieszką Mroczką, skarbnik powiatu, stosowne dokumenty podpisali 27 lipca w Warszawie. Dotychczasowym właścicielem budynku była Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

– Teraz, zgodnie z moimi poprzednimi deklaracjami, planuję, że do tego budynku powróci Powiatowe Ognisko Baletowe – wyjaśnia starosta jarosławski. – Ten budynek to wspaniały zabytek, symbol naszego miasta i powiatu – dodaje Tadeusz Chrzan. – Pieniądze na remont chcemy pozyskać m.in. z funduszy europejskich, od konserwatora zabytków oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Neoklasycystyczny gmach został wzniesiony w latach 1907-1912. Przed wojną w tym budynku mieściła się siedziba Stowarzyszenia Rękodzielników Żydowskich Jad Charuzim (z hebr. zręczna dłoń). Po wojnie przeszedł na własność Skarbu Państwa i był kojarzony głównie jako siedziba ogniska baletowego i biblioteki publicznej. W 2008 r. został zwrócony Gminie Żydowskiej, jego właścicielem została Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Rada Powiatu Jarosławskiego wyraziła zgodę na jego zakup 30 maja 2017, po półrocznych negocjacjach prowadzonych przez Tadeusza Chrzana, starostę jarosławskiego.

informacja z 8 września 2017

Powiat Jarosławski jeszcze w tym roku przeznaczy pieniądze na projekt przebudowy budynku przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego w celu dostosowania go do potrzeb ogniska baletowego. – To daje nam m.in. realne szanse na pozyskanie pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli środków unijnych na remont tego zabytku – argumentuje Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski.

We wspomnianym budynku przed II wojną światową mieściła się siedziba stowarzyszenia „Jad Charuzim”, a po wojnie m.in. ognisko baletowe i biblioteka publiczna. Od lipca tego roku jest już oficjalnie własnością Powiatu Jarosławskiego. Dotychczasowym właścicielem była Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Teraz, zgodnie z moimi poprzednimi deklaracjami, planuję, że do tego budynku powróci Powiatowe Ognisko Baletowe – wyjaśnia starosta jarosławski. – Ten budynek to wspaniały zabytek, symbol naszego miasta i powiatu – dodaje Tadeusz Chrzan. – Pieniądze na remont chcemy pozyskać m.in. z funduszy europejskich, od konserwatora zabytków oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Neoklasycystyczny gmach został wzniesiony w latach 1907-1912. Przed wojną w tym budynku mieściła się siedziba Stowarzyszenia Rękodzielników Żydowskich Jad Charuzim (z hebr. zręczna dłoń). Po wojnie przeszedł na własność Skarbu Państwa i był kojarzony głównie jako siedziba ogniska baletowego i biblioteki publicznej. W 2008 r. został zwrócony Gminie Żydowskiej, jego właścicielem została Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

 

Ps. parę słów wspomnień

Należało by jednak wspomnieć, że poprzedni starosta Tomasz Oronowicz chciał zakupić ten budynek już przy końcu swojej kadencji, lecz brakło mu parę dni by to uczynić. Jego następca natomiast chciał Ognisko przenieść na ul. Paderewskiego do starej betoniarni, ale w końcu do tego nie doszło i przeniesiono go do „Gwiazdy”, w której obecnie się znajduje, od 2010 roku.

W tym budynku Ognisko znajdowało się od 1969 roku kiedy to ówczesny Powiatowy Dom Kultury zmienił siedzibę w 1959 roku i przeszedł do  budynku „Sokoła”. Wówczas Ognisko zajęło piętro, remontując go własnymi środkami z pomocą uczniów Ogniska, a na dole znajdowała się biblioteka miejska (od 1972 r.). Przed 1969 rokiem tj. od 1959 ognisko miało zajęcia w tym budynku w salach PDK na dole. Po wojnie w budynku znajdował się teatr im. Bałuckiego, po nim budynek zajął PDK.

 

 

Skip to content Click to listen highlighted text!