Wniosek o przyjęcie ucznia

DO POWIATOWEGO OGNISKA
BALETOWEGO im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych we Wniosku o przyjęcie dla celów administracyjnych.

(opcjonalne) Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i osiągnięć mojego dziecka dla celów promocyjnych przez Powiatowe Ognisko Baletowe im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu, z siedzibą przy ul Franciszkańskiej 2; 37-500 Jarosław.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z poź. zm.) oraz na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z póź. zm.)

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Statutem oraz Regulaminem oceniania.
W przypadku przyjęcia mojego dziecka do Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu będę aktywnie współpracować z placówką w procesie wychowawczym i dydaktycznym, uczestniczyć w wywiadówkach i spotkaniach.
Zadbam, aby moje dziecko ściśle przestrzegało obowiązujących w placówce uregulowań prawnych, zobowiązując się do finansowej odpowiedzialności za wszelkie straty materialne wyrządzone przez moje dziecko w trakcie nauki w POB w Jarosławiu.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych lub oświadczeń.