Click to listen highlighted text!

Państwowe Ognisko Baletowe

Do góry

Cele i zadania placówki:

Powiatowe Ognisko Baletowe im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu prowadzi działalność kulturalno – oświatową w zakresie tańca.
Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz resortowych aktach prawnych wydanych na jej podstawie, w tym:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla uzyskania zaświadczenia ukończeniu kształcenia w placówce,
 • rozbudza i rozwija podstawowe zdolności taneczne,
 • przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
 • oddziaływuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury,
 • wyszukuje talenty taneczne i stanowi bazę rekrutacyjną dla szkół baletowych,
 • organizuje poradnictwo taneczne dla terenu,
 • sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie placówki, podczas wycieczek szkolnych, koncertów, popisów.

Cele i zadania realizowane są poprzez:

 • prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania,
 • kształtowanie patriotycznych i humanistycznych postaw uczniów, poszanowania tradycji i norm społecznego współżycia,
 • wyrabianie wrażliwości emocjonalnej i estetycznej poprzez koncerty, przeglądy,
 • popisy,
 • przekazanie uczniowi niezbędnej wiedzy z zakresu przedmiotów artystycznych,
 • organizowanie, przynajmniej raz w roku, imprez prezentujących osiągnięcia wszystkich uczniów, takich jak: koncerty, popisy roczne,
 • udział w przeglądach i festiwalach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej.

Placówka prowadzi kształcenie w specjalności : taniec ludowy, technika taneczna, taniec charakterystyczny, zabawy ruchowe, umuzykalnienie, rytmika, wiadomości o tańcu.

 

Skip to content Click to listen highlighted text!